استفاده از Ansible به صورت تهاجمی برای تیم های قرمز

در این آموزش آقای Leo McCavana (در کنفرانس امنیتی بلفاست 2019)، نحوه بکارگیری Ansible در جهت پیشبرد اهداف Red Team را شرح می دهد.