آکادمی گروه امنیتی ایران

لیست محتوای آموزشی آکادمی ISG

بزودی

Server-side template injection

 • template injection چیست؟
 • آسیب پذیری های server-side template injection

Web cache poisoning

 • Web cache poisoning چیست؟
 • آسیب پذیری های web cache poisoning

DOM-based vulnerabilities

 • آسیب پذیری های مبتنی بر DOM چه چیز هایی هستند؟
 • کنترل کردن سورس web-message ها
 • Open redirection مبتنی بر DOM
 • دستکاری cookie مبتنی بر DOM
 • تزریق JavaScript مبتنی بر DOM
 • دستکاری document-domain مبتنی بر DOM
 • WebSocket-URL poisoning مبتنی بر DOM
 • دستکاری لینک مبتنی بر DOM
 • دستکاری Web-message
 • دستکاری درخواست های هدر Ajax مبتنی بر DOM
 • دستکاری file-path محلی (local) مبتنی بر DOM
 • تزریق SQL در طرف Client مبتنی بر DOM
 • دستکاری فضای ذخیره HTML5 مبتنی بر DOM
 • تزریق XPath در طرف Client مبتنی بر DOM
 • تزریق JSON در طرف Client مبتنی بر DOM
 • دستکاری داده DOM
 • DoS کردن مبتنی بر DOM
 • DOM clobbering

Access control vulnerabilities و privilege escalation

 • مدل های امنیت کنترل دسترسی چیست؟
 • Discretionary access control – DAC
 • Mandatory access control – MAC
 • Role-based access control – RBAC
 • Insecure direct object references – IDOR

SQL injection

 • SQl Injection چیست؟
 • انواع حملات بانک های اطلاعاتی SQL injection
 • حمله UNION در SQL injection
 • Blind SQL injection

Cross-site scripting – XSS

 • Cross-site scripting یا XSS چیست؟
 • Reflected XSS
 • AngularJS sandbox
 • Stored XSS
 • DOM-based XSS
 • Content security policy
 • Dangling markup injection
 • جلوگیری از XSS

Cross-site request forgery (CSRF)

 • Cross-site request forgery یا CSRF چیست؟
 • مقابله با CSRF
 • تفاوت بین XSS و CSRF

XML external entity (XXE) injection

 • XML external entity چیست؟
 • XML entities یا موجودیت های XML چیست؟
 • اسیب پذیری blind XXE

Clickjacking (UI redressing)

Cross-origin resource sharing (CORS)

 • Cross-origin resource sharing  یا CORS چیست؟
 • Same-origin policy (SOP)
 • CORS و و پاسخ هدر Access-Control-Allow-Origin

Server-side request forgery (SSRF)

 • Server-side request forgery یا SSRF چیست؟
 • آسیب پذیری Blind SSRF

HTTP request smuggling

 • HTTP request smuggling چیست؟
 • پیدا کردن HTTP request smuggling vulnerabilities

OS command injection
Directory traversal

 ۱− لینوکس کالی چیست؟

 • درباره لینوکس Kali
 • ویژگی های متمایز لینوکس Kali
 • آیا استفاده از Kali توصیه می‌شود؟

۲− دانلود لینوکس Kali

 • دانلود آخرین نسخه Kali به صورت امن
 • نیازمندی های نصب Kali
 • بررسی Checksum جهت امن بودن فایل

۳− نام کاربری و گذرواژه های پیشفرض در لینوکس Kali

 • نام کاربری و گذرواژه پیشفرض Kali در نسخه های جدید و ماقبل 2020.1
 • BeEF-XSS
 • MySQL
 • OpenVAS
 • Metasploit-Framework

۴− رفع مشکل بروزرسانی Kali

۵− نحوه استفاده از شاخه های مختلف مخازن لینوکس کالی

 • مخزن یا Repository چیست؟
 • انشعاب یا Branch چیست؟
 • انشعاب ها در لینوکس کالی

 

بزودی